Pärttyli Rinne

Empatialähettiläs Pärttyli Rinne

Empatialähettiläämme Pärttyli Rinne tutkii työkseen rakkautta. ”Universaalin ihmisrakkauden kautta on mahdollista rakastaa myös tuntemattomia”, kertoo Pärttyli, joka ihailee ihmisiä, jotka työskentelevät intohimoisesti parantaakseen syrjittyjen ja haavoittuvimpien ryhmien ja yksilöiden yhteiskunnallista asemaa.

 

Pärttyli Rinne, toimit Love Foundation verkostossa, jonka tavoitteena on levittää rakkautta ja tuoda ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Mikä on rakkauden ja empatian ero?

Rakkaus ja empatia ovat ilman muuta lähellä toisiaan, mutta eivät kuitenkaan aivan sama asia. Empatia ajatellaan yleensä kyvyksi ymmärtää toisen kokemuksia tai tuntea samanlaisia tunteita, joita toinen kokee. Rakkaus on lämmin kiintymyksen tunne, johon kuuluu halu olla rakkauden kohteen lähellä. Usein puhumme rakkaudesta erityisesti pitkäkestoisissa ja intiimeissä kiintymyssuhteissa, kuten parisuhteissa, vanhempien ja lasten välillä, ystävyyksissä tai uskonnollisissa vakaumuksissa, kuten suhteessa Jumalaan sekä näihin vakaumuksiin liittyvissä yhteisöissä. Sana ”rakkaus” on kuitenkin käyttöyhteyksiltään varsin joustava. Yleisimmillään ”rakkaudella” voidaan tarkoittaa mitä tahansa suhteellisen intensiivistä pitämistä, kuten ”Rakastan sisustamista.” Universaalin ihmisrakkauden kautta on mahdollista rakastaa myös tuntemattomia. Tällöin empatia voi vahvistaa rakkautta ja edesauttaa rakkauden jatkumista tuntemattomien ihmisyyttä tukeviksi teoiksi ja käytännöiksi.

Voiko aivokemiaa muuttaa siten, että ihminen kokee helpommin rakkauden ja empatian tunteita?

Kaikki kokemukset ovat yhteydessä aivotoimintaan. Rakkauden syventynyt ja pitkäkestoinen ajattelu voi helpottaa rakkauden tunteiden kokemista, ja rakastavampia aivoja voitaisiin kehittää luontevasti integroimalla rakkauden filosofia kiinteämmin osaksi julkista yhteiskuntatodellisuutta ja erityisesti varhaiskasvatusta. Tästä näkökulmasta tehokkain populaatiotason tapa muuntaa aivotoimintaa olisi siis rakkauden viisas opettaminen pienille lapsille. Tarvitsemme lisää perustutkimusta rakkauteen ja empatiaan liittyvistä neuraalisista ja sosiaalipsykologisista mekanismeista. Esimerkiksi kuva rakkaushormonina hehkutetun oksitosiinin roolista on viime vuosina monimutkaistunut, eivätkä oksitosiinisuihkeet enää vaikuta luottamusta ja rakkautta synnyttävältä ihmelääkkeeltä, vaikka niillä voikin olla rooli esimerkiksi lapsuuden autismin hoitamisessa. Nähdäkseni yhdessä hymyileminen, hymyjen tukemat halaukset ja toisten käytännöllinen auttaminen ovat lääkeaineita parempia tapoja aikaansaada neuraalisia muutoksia, jotka helpottavat rakkauden ja empatian kokemista.

Love Foundation -verkosto toimii ympäri maailman ja olet työskennellyt rakkauden parissa eri kulttuureissa. Onko rakkaudella ja empatialla eri merkitys eri kulttuureissa?

Love Foundation pyrkii luomaan positiivista sosiaalista muutosta ja kasvattamaan rakkauden yhteiskunnallista painoarvoa järjestämällä moninaisia kulttuuritapahtumia universaalin rakkauden idean ympärille. Näillä tapahtumilla kerätään myös varoja maailman hädänalaisimpien auttamiseksi.

En uskalla puhua rakkaudesta ja empatiasta yleisesti sellaisten kulttuurien puolesta, joita en tunne. Kuitenkin romanttista rakkautta muistuttavia tunnekokemuksia ja käyttäytymismalleja on vertailevissa kulttuuriantropologisissa tutkimuksissa löydetty n. 90 % maailman kulttuureista. Monissa suurissa maailmankulttuureissa rakkautta muistuttavilla käsitteillä vaikuttaa olevan paitsi eroottinen ja vanhemmuutta tukeva, myös uskonnollisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ylläpitävä funktio. Viimeaikaisen sosiaalipsykologisen tutkimuksen valossa näyttää siltä, että sukupuolen ja iän ohella myös kulttuurilla on tilastollista vaikutusta empatiaan, ja sellaiset kulttuurit, jotka korostavat kollektiivisuutta yksilöllisyyden sijaan saattavat olla sisäisesti empaattisempia. Näiden tutkimusten merkittävänä puutteena voidaan pitää sitä, että niissä ei ole testattu kulttuurin sisäryhmäempatian ja ulkoryhmäempatian välisiä eroja. Empaattisuus kansallisvaltion sisällä ei suinkaan välttämättä korreloi positiivisesti ulkoryhmäempatian kanssa: tutkimusten mukaan korkeampi kansallinen sisäryhmäempatia ennustaa kohonnutta ulkoryhmiin kohdistuvaa vihamielisyyttä. Parhaimmillaan universaali rakkaus ylittää kulttuurirajat, ja tästä näkökulmasta tulisikin keskittyä ulkoryhmäempatian kasvattamiseen esimerkiksi jaetun ihmisyyden tunnustamiseen nojaavien käsitteistöjen kautta.

Mikä on sinun tapasi tuoda maailmaan lisää empatiaa?

Yritän ensisijaisesti olla parempi isä lapsilleni ja parempi puoliso vaimolleni. Kasvatan empatiaa itsessäni kunnioittamalla heidän näkökulmiaan ja iloitsemalla siitä, että saamme jakaa maailmaa yhdessä. Suurin osa todellisesta kasvusta tapahtuu pienin, huomaamattomin askelin. Yritän parhaani mukaan kohdata ihmiset myönteisesti vailla ennakkoluuloja, ja keskustella heidän kanssaan kunnioittavasti, vaikka olisinkin asioista eri mieltä. Rakkautta ajattelemalla ja tutkimalla pyrin ottamaan selkoa inhimillisen todellisuuden myönteisimmistä perusilmiöistä. Samalla haluan myös vapaaehtoistyössä osallistua yhteiseen muutokseen, jonka kautta maailma vähitellen kehittyisi iloisemmaksi ja turvallisemmaksi paikaksi kaikille, jotka täällä ovat.

Kenelle ihmiselle tai mille taholle myöntäisit empatiatunnustuksen?

Myöntäisin empatiatunnustuksen jokaiselle, joka pystyy haastamaan ja kyseenalaistamaan omat ennakkoluulonsa kohtaamisissaan sellaisten ihmisten kanssa, joihin huomaa suhtautuvansa negatiivisesti, koska he ovat erilaisia tai edustavat itselle vieraita ryhmiä. Ihailen ihmisiä, jotka työskentelevät intohimoisesti parantaakseen syrjittyjen ja haavoittuvimpien ryhmien ja yksilöiden yhteiskunnallista asemaa. Love Foundationissa olemme tehneet yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa, jonka toiminta on hieno esimerkki institutionaalisen empatian mahdollisesta voimasta.

 

Pärttyli Rinne on rakkauden käsitteeseen erikoistunut filosofian tohtori ja kirjailija. Hän toimii tällä hetkellä vierailevana tutkijana Aalto-yliopiston neurotieteen laitoksella ja kirjoittaa filosofian historiasta ammentavaa feminististä kuunnelmasarjaa Yleisradiolle.